Dispozitive medicale - Dopomoha
O soluție Commit Global. Află mai multe

Accesează ultimele două soluții proiectate în sprijinul refugiaților: Ce zice legea locul în care cetățenii să-și înțeleagă mai bine drepturile și obligațiile & PTSD Help - asistentul tău gratuit pentru gestionarea Tulburării de stres posttraumatic (PTSD).

Dispozitive medicale

Dispozitivele medicale se acordă pacienţilor, pentru o perioadă determinată ori nedeterminată, în baza prescripției medicale eliberate de medicul aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate. Prescripțiile medicale își pierd valabilitatea dacă nu sunt depuse la casa de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii.

Dispozitivele sunt eliberate pacienţilor doar de furnizori care se află în contract cu casa de asigurări de sănătate, prin cumpărare sau închiriere. Pentru anumite dispozitive medicale, pentru care prețul acestora este mai mare față de prețul pe care îl decontează CNAS pentru categoria respectivă de dispozitiv, există posibilitatea ca asiguratul să suporte o contribuție personală.

Beneficiarilor Ordonanţei de urgenţă nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările şi completările ulterioare, nu li se solicită contribuţie personală.

Pachetul de bază pentru dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu cuprinde:

 • dispozitive de protezare în domeniul ORL,

 • dispozitive pentru protezare stomii,

 • dispozitive pentru retenție sau/și incontinență urinară,

 • proteze pentru membre,

 • orteze pentru coloana vertebrală sau membre,

 • încălțăminte ortopedică,

 • dispozitive pentru deficiențe vizuale,

 • echipamente pentru oxigenoterapie și ventilație noninvazivă,

 • dispozitive pentru terapia cu aerosoli,

 • dispozitive de mers, proteze externe de sân.

Procedura de obţinere a dispozitivelor

Pacientul, o rudă de gradul I sau II, soțul/soția sau reprezentantul legal depune o cerere la casa de asigurări de sănătate, alături de următoarele documente:

 • copia actului de identitate;

 • prescripția medicală pentru dispozitiv;

 • certificatul de încadrare în grad și tip de handicap pentru echipamentele pentru oxigenoterapie și ventilație noninvazivă, după caz.

Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani se atașează prescripția medicală pentru dispozitiv, cu specificarea domiciliului copilului, și copia certificatului de naștere. Documentele se pot transmite casei de asigurări de sănătate și prin poștă sau prin mijloace de comunicare electronică.

Casa de asigurări de sănătate este obligată să analizeze și să decidă acceptarea sau respingerea cererii, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.

În cazul acceptării, se va emite o decizie de aprobare pentru procurarea/ închirierea dispozitivului, în limita fondului aprobat cu această destinație. Decizia se ridică de la casa de asigurări de sănătate de către beneficiar, o rudă de gradul I sau II, soțul/soția sau reprezentantul legal al acestuia, sau se expediază prin poștă, la cerere.

În situația în care cererile pentru dispozitive depășesc fondul lunar aprobat, se întocmesc liste de prioritate, pe categorii de dispozitive. În acest caz, decizia se emite în momentul în care fondul aprobat cu această destinație permite decontarea dispozitivului, în ordinea listei de prioritate.

Pentru procurarea dispozitivului, pacientul, o rudă de gradul I sau II, soțul/soția sau reprezentantul legal se adresează, în perioada de valabilitate a deciziei, unuia dintre furnizorii de dispozitive aflați în contract cu casa de asigurări de sănătate, cu următoarele documente: decizia emisă de casa de asigurări de sănătate și prescripția medicală.

Documentele se pot transmite furnizorului și prin poștă/ curierat.